);

Επιτροπες

Υπεύθυνος διοργάνωσης αγώνα:Μυλοθρίδης Δημήτριος
Υπεύθυνος τεχνικών θεμάτων εγκατάστασης:Ιωαννίδης Κων/νος
Υπεύθυνος αγωνιστικών υπηρεσιών:Ιωαννίδης Κων/νος
Υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα:Κελικλής Ηλίας
Αναπλ. υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα:Ιωαννίδης Κων/νος
Υπεύθυνος χορηγικών προγραμμάτων:Ιγνατίδης Κων/νος
Υπεύθυνος Τύπου:Εμμανουηλίδης Γεώργιος
Υπεύθυνος ιατρικών υπηρεσιών γηπέδου:Μιμιλίδης Ανέστης
Υπεύθυνος εισιτηρίων και οικ. επιστασίας:Τσιτιρίδης Ιωάννης