);

Επιτροπες

Υπεύθυνος διοργάνωσης αγώνα: Μυλοθρίδης Δημήτριος
Υπεύθυνος τεχνικών θεμάτων εγκατάστασης: Ιωαννίδης Κων/νος
Υπεύθυνος αγωνιστικών υπηρεσιών: Ιωαννίδης Κων/νος
Υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα: Κελικλής Ηλίας
Αναπλ. υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα: Ιωαννίδης Κων/νος
Υπεύθυνος χορηγικών προγραμμάτων: Ιγνατίδης Κων/νος
Υπεύθυνος Τύπου: Εμμανουηλίδης Γεώργιος
Υπεύθυνος ιατρικών υπηρεσιών γηπέδου: Μιμιλίδης Ανέστης
Υπεύθυνος εισιτηρίων και οικ. επιστασίας: Τσιτιρίδης Ιωάννης