);

Επιτροπες

Υπεύθυνος διοργάνωσης αγώνα: Τσιτιρίδης Ιωάννης
Υπεύθυνος τεχνικών θεμάτων εγκατάστασης: Λαζαρίδης Παντελής
Υπεύθυνος αγωνιστικών υπηρεσιών: Ιγνατίδης Κων/νος
Υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα: Κελικλής Ηλίας
Αναπλ. υπεύθυνος ασφάλειας αγώνα: Ιωαννίδης Κων/νος
Υπεύθυνος χορηγικών προγραμμάτων: Εμμανουηλίδης Γεώργιος
Υπεύθυνος Τύπου: Μίντζας Στέφανος
Υπεύθυνος ιατρικών υπηρεσιών γηπέδου: Μιμιλίδης Ανέστης
Υπεύθυνος εισιτηρίων και οικ. επιστασίας: Τσιτιρίδης Ιωάννης